Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.6.2021.

Rekisterinpitäjä

Kiia Kaipanen / Elopan Oy, y-tunnus 2312358-0, Kalattomankatu 5, 05820 Hyvinkää

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kiia Kaipanen

kauppa@elopan.fi

Rekisterin nimi

Elopanin asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt Elopanin asiakkaaksi, kun on ostanut kaupasta tavaraa.

Rekisterin käyttötarkoitus on Elopanin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Elopanin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Elopanin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Elopan saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Elopanin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Elopanilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Elopanin asiakaspalveluun, sähköpostitse kauppa@elopan.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Asema yrityksessä/tehtävänimike

Henkilön edustama yhtiö

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten seurantatiedot

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Elopanin käytössä, paitsi Elopanin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Elopanin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Elopanin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Elopan.fi käyttää evästeitä verkkokaupan ja sen toiminnallisuuden optimoimiseksi, jotta vierailu olisi mahdollisimman mielekästä sinulle. Voit poistaa evästeet tietokoneeltasi.

Shopping Cart